המנהיג / אברהם בן נתן הירחי
ספר המצוות לרס"ג / רבי סעדיה גאון, רס"ג
ספר הקבלה / רבי אברהם אבן דאוד הלוי, הראב"ד הראשון
זוהר הרקיע / רבי שמעון בן צמח דוּרָאן, הרשב"ץ
אזהרות / רבי שלמה אבן גבירול
פני משה / רבי משה מרגלית
חדושי הלכות נדה / רבי יהונתן אייבשיץ
הפלאה על הגדה של פסח / רבי פנחס הלוי איש הורוויץ
פירוש הגר"א לספרא דצניעותא / רבי אליהו ב"ר שלמה זלמן, הגאון (הגר"א) מוילנא
יהל אור / רבי אליהו ב"ר שלמה זלמן, הגאון (הגר"א) מוילנא


לעמוד הבא