תא שמע – ספרים חדשים – אילת השחר לגראי”ל

בשעה טובה לרגל היארצייט הד’ של הגראי”ל שטינמן אנו זוכים לצרף את סדרת חידושיו על הש”ס למאגר תא שמע.

לעת עתה נוספו מסכתות:

שבת

יבמות

כתובות

נדרים

גיטין

קידושין

בבא מציעא

זבחים

 

בתקווה שנזכה לצרף את שאר ספריו בהקדם

בקרוב!

שינונון 2

לכניסה לחץ כאן