תנאי שימוש לתוסף ספאמר

הסכם הרשאות ותנאי שימוש לתוסף ספאמר

לקוח יקר.
הסכם זה מהווה חוזה מחייב בינך לבין אופיס יהודי (להלן: “החברה”), ובו מפורטות זכויותיך, כמו גם חובותיך בשימוש בתוסף “ספאמר”, לרבות מאגרי המידע הנלווים לו. הסכם זה תואם לדיני תורתנו הקדושה, ולהבדיל גם לערכאות. הושקעה בהסכם מחשבה מרובה על מנת לשמור על זכויות כל הצדדים באופן הטוב ביותר.

1. הרישיון

אופיס יהודי (להלן “החברה”) מוכרת למשתמש זכות שימוש אישית בתוסף “ספאמר”, המאפשרת שימוש בתוסף ובטכנולוגיות הנלוות, בתנאים המפורטים לקמן:

2. תנאי הרישיון

2.1. זכות השימוש הינה אישית ואינה ניתנת להעברה למשתמש אחר, בין חינם ובין בתמורת תשלום, כל שהזכות נעשית במטרה מסחרית או באופן קבוע. השאלה לתקופה קצרה מותרת.

2.2. החברה מקנה למשתמש הרוכש זכות שימוש בתוסף, וזאת בכפוף לתשלום דמי הרשיון הנקובים בהסכם זה ולקיום תנאיו. הזכות תקפה למשך חמישים שנה מעת הרכישה. באפשרות החברה, במידה ותראה לנכון, להאריך תקופה זו כפי ראות עיניה.

2.3. זכות השימוש אינה מהווה קניין, הן בתוכנה, והן במאגרי המידע הנלווים לה. זכויות היוצרים, הן על התוכנה והן על מאגרי המידע הינן בבעלות החברה אלא אם כן צויין אחרת. כל זכות שלא הוקנתה במפורש על פי תנאי השימוש תישמר בידי החברה ונותני הרישיון שלה.

2.4. בעת שליחת תוכן לדיוק אלגוריתם הסינון – הנך מצהיר כי הינך בעל הזכויות על התוכן, או שהתוכן אינו כפוף לזכויות יוצרים. במידה ואתה בעל הזכויות, בעת שיתוף התוכן הנך מוותר על כל זכויותיך בו, ומעניקם באופן בלעדי לחברה.

2.5. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, לתרגם, לבצע הנדסה חוזרת, שחזור לשפת-על (Decompilation) ו/או שחזור לשפת-סף (Disassembly), להתאים, לקודד מחדש, ליצור פיתוח, שינוי או נגזרת כלשהי של התוסף, לפגום בתוסף או לשנותו, בכל אופן או בכל אמצעי, אלא אם הדבר הותר במפורש בתנאי השימוש. אף הוראה בתנאי השימוש לא מהווה ויתור על קניינו הרוחני של החברה על פי כל דין.

2.6. בכל מקרה של ספק באשר לאופי השימוש במערכת, מתחייב המשתמש לקבל אישורו של נציג החברה, מראש ובכתב באשר לאופי השימוש.

2.7. השימוש במערכת הינו עבור כתובת מייל אחת, ואין להפעילה במקביל במחשבים שונים, וכן אינה מיועדת לשימוש בתקשורת בין ו/או באמצעות מחשבים – לרבות כל קישור באמצעות כבל, קווי טלפון, אלחוטי, אינפרא-אדום, אינטרנט או כל אמצעי אחר, למעט משתמש אשר רכש רשיון תואם.

3. הגנות דיגיטליות

החברה רשאית לכלול במאגר הגנות דיגיטליות שתאכופנה את מגבלות רשיון זה. אתה מתחייב בזאת, כתנאי עיקרי ויסודי ברשיון זה, שלא לעקוף או לפצח או לייתר את פעולתן של הגנות כאמור ולא לנסות לבצע כל אחד מאלה.

4. עדכונים וגרסאות עתידיות

4.1. החברה רשאית להוסיף, לשנות או לגרוע מהתכנים באלגוריתם וכן לשדרג את התוסף, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובכל צורה כפי שתראה לנכון. כל הוראות רשיון זה יחולו על שינויים ושדרוגים, ובכל גרסה וגרסה.

4.2. זכותה של החברה להוציא לאור גרסאות מעודכנות ומשופרות של התוסף, בכל עת ובכל שלב. רשיון זה אינו מקנה לך זכות לקבל שדרוגים אלו.

5. אחריות

5.1. החברה אינה מתחייבת שהתוסף יתאים לצרכיו של משתמש מסוים או למטרה מסוימת כלשהי. לפיכך, החברה לא תישא באחריות במקרה שיתברר, כי התוסף אינו מתאים לצרכי המשתמש או אינו עונה לדרישותיו, כולם או מקצתם.

5.2. החברה אינה אחראית לתוצאות השימוש במערכת לרבות הפסד הכנסה או הפסד רווח או עיכוב בפעילות המשתמש, וכן מחיקה של מיילים חשובים של המשתמש, והמשתמש מסכים בזאת כי לא תהא לו כל תביעה בנדון.

5.3. המשתמש מסכים בזאת כי אחריות החברה לתשלום פיצויים למשתמש מכל סיבה שהיא, לא תעלה בכל מקרה על סכום התמורה ששילם המשתמש בפועל עבור התוסף.

5.4. החברה אחראית לפעילות תקינה של התוסף וכל הנלווה לו למשך תקופה של שנים עשר חודשים ממועד הרכישה או שדרוג, ובתנאי שנעשה במערכת שימוש תקין על פי ההדרכות הרשמיות, ועל פי תנאי הסכם זה. השבתת התוסף בשל פעולה אסורה אינה כלולה באחריות החברה. לאחר תום תקופת האחריות ניתן לרכוש אחריות לתקופה נוספת.

5.5. החברה אינה אחרית לכל תקלה שמקורה אינו בתוסף, וכן אינה אחראית לתקלות חומרה ותוכנה כלשהן שלא התקבלו מהחברה.

5.6. אף שהחברה שואפת ליעילות מקסימאלית, היא אינה מתחייבת כי הסינון יהיה שלם ו/או ממצה. החברה אינה מתחייבת כי הסינון יהיה נקי מטעויות ו/או שיבושים ו/או אי דיוקים ו/או השמטות וכי יתאים לצרכיך.

5.7. החברה לא תישא באחריות מכל מין וסוג כלפי צד שלישי שלא רכש את התוסף ישירות מן החברה ואיננו בעל רשיון שימוש בה כדין.

6. פיצויים

6.1. במידה ויופרו תנאי הרישיון המפורטים לעיל, תהא החברה זכאית להפסיק באופן חד-צדדי את זכות המשתמש לשימוש בתוסף, וכן לתבוע מן המשתמש להסיר את התוסף, ואף לתבוע ולקבל מהמשתמש פיצוי על כל נזק שנגרם לה בגין הפרת הסכם זה על-ידי המשתמש.

7. כללי

7.1. החברה אחראית להפעלה תקינה של המערכת אך ורק בשירותי מייל GMAIL מטעם גוגל.

7.2. כל התנאים הנזכרים לעיל, אף אם חסר בהם אחד או יותר ממשפטי התנאים, יחולו ויתפסו על-פי דין תורה.

7.3. הסכם זה הינו ההסכם המושלם והיחיד שבין הצדדים ואין מלבד התנאים, ההצהרות והזכויות הכלולות בחוזה זה כל תנאי ו/או מצג נוסף הן בע”פ והן בכתב או בדרך אחרת שהחברה והמשתמש התכוונו לחייב בו את עצמם בקשר להתקשרות זו.

7.4. תנאי הסכם זה יכולים להשתנות מפעם לפעם. באחריותך הבלעדית להתעדכן בתנאי הרשיון המעודכנים כפי שהם מפורסמים באתר החברה. המשך שימוש בתוכנה לאחר שינויים בתנאי ההסכם מהווה הסכמה מצדכם לכל השינויים.

7.5. הרשיון וההזמנה כפופים להיתר עיסקה המצוי וחתום על-ידי החברה על-פי דין תורה והמצורף לרשיון זה.

8. שיפוט

8.1. בכל מקרה של דין ודברים או מחלוקת עם החברה, הנך מתחייב כי הדברים יתבררו על-פי דין תורה בבית דין בבני-ברק בראשות מיסודו של רבי נסים קרליץ זצ”ל, ובמקרה שיהיה נבצר מהם מטעם כלשהו לברר את הדברים – בבית דין רבני אחר שייקבע על-ידי החברה.

בקרוב!

שינונון 2

לכניסה לחץ כאן