תנאי שימוש בתוכנת עין רואה

הסכם הרישיון ותנאי שימוש בתוכנת “עין רואה”

לקוח יקר.
הסכם זה מהווה חוזה מחייב בינך לבין אופיס יהודי, ובו מפורטות זכויותיך, כמו גם חובותיך בשימוש בתוכנת “עין רואה”, לרבות כל הנלווה לה. הסכם זה תואם לדיני תורתנו הקדושה, ולהבדיל גם לערכאות. הושקעה בהסכם מחשבה מרובה על מנת לשמור על זכויות כל הצדדים באופן הטוב ביותר.

 

הואיל ונציג אופיס יהודי (להלן: “החברה”) הציג בפני ______________ , ת.ז. _________  (להלן: “הרוכש”) את תוכנת “עין רואה” המבצעת ניטור פעילות משתמשים על המחשב על ידי זיהוי ו\או פענוח הפעילות על המסך (להלן: “התוכנה”). והואיל והרוכש הבין את מהות התוכנה ואת תכונותיה, ומעוניין לקבל רישיון שימוש בתוכנה לפי תנאי הסכם זה להלן.

לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

1. הרישיון

חברת אופיס יהודי (להלן “החברה”) מוכרת למשתמש זכות שימוש אישית בתוכנת “עין רואה”, המאפשרת שימוש בתוכנה וטגנולוגיות הנלוות, בתנאים המפורטים לקמן:

2. תנאי הרישיון

2.1. זכות השימוש הינה אישית ואינה ניתנת להעברה למשתמש אחר, בין חינם ובין בתמורת תשלום, כל שהזכות נעשית במטרה מסחרית או באופן קבוע. השאלה לתקופה קצרה מותרת.

2.2. החברה מקנה למשתמש הרוכש זכות שימוש בתוכנה, וזאת בכפוף לתשלום דמי הרשיון הנקובים בהסכם זה ולקיום תנאיו. הזכות תקפה למשך חמישים שנה מעת הרכישה. באפשרות החברה, במידה ותראה לנכון, להאריך תקופה זו כפי ראות עיניה.

2.3. זכות השימוש אינה מהווה קניין, הן בתוכנה, והן במאגרי המידע הנלווים לה. זכויות היוצרים, הן על התוכנה והן על מאגרי המידע הינן בבעלות החברה אלא אם כן צויין אחרת. כל זכות שלא הוקנתה במפורש על פי תנאי השימוש תישמר בידי החברה ונותני הרישיון שלה.

2.4 ידוע לרוכש כי התוכנה תותקן כך שתוכל לפעול רק על מחשב פיסי אחד, וכי רישיון השימוש בתוכנה לפי הסכם זה מוגבל למחשב זה בלבד.

2.5. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, לתרגם, לבצע הנדסה חוזרת, שחזור לשפת-על (Decompilation) ו/או שחזור לשפת-סף (Disassembly), להתאים, לקודד מחדש, ליצור פיתוח, שינוי או נגזרת כלשהי של התוכנה, לפגום בתוכנה ו/או לשנותה, בכל אופן או בכל אמצעי, אלא אם הדבר הותר במפורש בתנאי השימוש. אף הוראה בתנאי השימוש לא מהווה ויתור על קניינו הרוחני של החברה על פי כל דין.

2.6. הרוכש מצהיר כי הוא בעל המחשב בעל NIC MAC מס’ _________ עליו הוא מבקש להתקין את התוכנה.

2.7. בכל מקרה של ספק באשר לאופי השימוש במערכת, מתחייב המשתמש לקבל אישורו של נציג החברה, מראש ובכתב באשר לאופי השימוש.

2.8 ידוע לרוכש כי לא ניתן להחזיר התוכנה ולקבל החזר כספי לאחר התקנת התוכנה.

 

  • המוכר הינו בעל כל הזכויות בתוכנה. ידוע לרוכש כי חל איסור חוקי להעתיק את התוכנה בכל צורה שהיא, לשכפלה ו/או להעביר את התוכנה לצד שלישי. הפרת זכויות המוכר בתוכנה, לרבות הפרת זכות היוצרים והקניין הרוחני של המוכר בתוכנה, בכל דרך או אמצעי הינה אסורה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, יראו שימוש שלא הותר, העתקה, הפצה, מכירה או השכרת כל חלק מן התוכנה, העמדה לרשות הציבור, שינוי, עיבוד, יצירת יצירות נגזרות, בין אם על ידי הרוכש ובין באמצעות או בשיתוף אחר, כהפרת זכויות המוכר כאמור.

 

3. הגנות דיגיטליות

החברה רשאית לכלול במאגר הגנות דיגיטליות שתאכופנה את מגבלות רשיון זה. אתה מתחייב בזאת, כתנאי עיקרי ויסודי ברשיון זה, שלא לעקוף או לפצח או לייתר את פעולתן של הגנות כאמור ולא לנסות לבצע כל אחד מאלה.

4. עדכונים וגרסאות עתידיות

4.1. החברה רשאית להוסיף, לשנות או לגרוע מהתכנים במאגר וכן לשדרג את התוכנה, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובכל צורה כפי שתראה לנכון. המשתמש מתחייב להתקין עדכוני תוכנה לכשישלחו אליו. כל הוראות רשיון זה יחולו על שינויים ושדרוגים, ובכל גרסה וגרסה.

4.2. זכותה של החברה להוציא לאור גרסאות מעודכנות ומשופרות של המאגר, בכל עת ובכל שלב. רשיון זה אינו מקנה לך זכות לקבל שדרוגים אלו.

5. אחריות

5.1. המשתמש מצהיר כי בחן את המערכת וכי הינה עונה לצרכיו. החברה אינה מתחייבת שהתוכנה תתאים לצרכיו של משתמש מסוים או למטרה מסוימת כלשהי. לפיכך, החברה לא תישא באחריות במקרה שיתברר, כי התוכנה אינה מתאימה לצרכי המשתמש או אינו עונה לדרישותיו, כולם או מקצתם.

5.2. החברה אינה אחראית לתוצאות השימוש במערכת לרבות הפסד הכנסה או הפסד רווח או עיכוב בפעילות המשתמש, והמשתמש מסכים בזאת כי לא תהא לו כל תביעה בנדון.

5.3. המשתמש מסכים בזאת כי אחריות החברה לתשלום פיצויים למשתמש מכל סיבה שהיא, לא תעלה בכל מקרה על סכום התמורה ששילם המשתמש בפועל עבור המערכת.

5.4. החברה אחראית לפעילות תקינה של התוכנה וכל הנלווה לו למשך תקופה של שנים עשר חודשים ממועד הרכישה או שדרוג, ובתנאי שנעשה במערכת שימוש תקין על פי ההדרכות הרשמיות, ועל פי תנאי הסכם זה. השבתת התוכנה בשל פעולה אסורה אינה כלולה באחריות החברה. לאחר תום תקופת האחריות ניתן לרכוש אחריות לתקופה נוספת.

5.5. החברה אינה אחרית לכל תקלה שמקורה אינו בתוכנה ובמאגרי המידע הנלווים לה, וכן אינה אחראית לתקלות חומרה ותוכנה כלשהן שלא התקבלו מהחברה.

5.6. אף שהחברה שואפת להקיף לתיעוד מדוייק, היא אינה מתחייבת כי התיעוד יהיה שלם ו/או ממצה. החברה אינה מתחייבת כי המידע יהיה נקי מטעויות ו/או שיבושים ו/או אי דיוקים ו/או השמטות וכי יתאים לצרכיך. בכל מקרה יש לבדוק את המידע. בפרט, ידוע לרוכש כי התוכנה מוחקת את ההיסטוריה באופן אוטומטי אחת לזמן המוגדר בימים בעת ההתקנה, וכי זמן זה ניתן להגדרה מחדש כפי שהוסבר לקונה בעת ההתקנה.

5.7. ידוע לרוכש כי השימוש בתוכנה הוא באחריותו הבלעדית. הרוכש לבדו יהא אחראי לכל נזק אשר ייגרם כתוצאה מכל שימוש שיעשה בתוכנה ו/או עקב הסתמכותו על התוכנה. המוכר לא יישא באחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לרוכש ו/או למשתמשים מטעמו ו/או לצדדים שלישיים, בין אם פעלו באישורו ובין אם לאו, כתוצאה משימוש בתוכנה ו/או הסתמכות על התוכנה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הרוכש מוותר על כל טענה או תביעה לנזק פרטי, זוגי, בין-אישי או כל נזק אחר שייגרם עקב השימוש בתוכנה. הרוכש מתחייב לפצות ו/או לשפות את המוכר בגין כל נזק שייגרם למוכר במקרה של הפרת הסכם זה.

5.8 המוכר לא יישא באחריות לתקלות, וירוסים או כל גורם אחר אשר עלול להפריע או לפגום בפעילות התוכנה. המוכר לא יישא באחריות כלשהי לנזקים אשר ייגרמו למערכת המחשב ו/או אובדן מידע, או כל נזק אחר הנובעים מהתקנת התוכנה ו/או השימוש בה ו/או מאי מחיקת חומר הניטור באופן שוטף כנדרש.

5.9 ידוע לרוכש כי לא יוכל בעתיד לטעון טענה כלשהי על נזק שנגרם למחשב עקב התקנת התוכנה ו/או השימוש בה. הרוכש מאשר כי התוכנה הוצגה לו על המחשב שלו לאחר התקנתה, כי התוכנה פועלת באופן תקין, וכי לא נגרם שום נזק למחשב עקב ביצוע ההתקנה.

6. פיצויים

6.1. במידה ויופרו תנאי הרישיון המפורטים לעיל, תהא החברה זכאית להפסיק באופן חד-צדדי את זכות המשתמש לשימוש במערכת, וכן לתבוע מן המשתמש להסיר את המערכת, ואף לתבוע ולקבל מהמשתמש פיצוי על כל נזק שנגרם לה בגין הפרת הסכם זה על-ידי המשתמש.

7. כללי

7.1. החברה אחראית להפעלה תקינה של המערכת אך ורק במחשב PC, במערכות ההפעלה אלו: חלונות 7 או 8 או 10. ידוע לרוכש כי התוכנה מתבססת על מערכת הפעלה סטנדרטית Windows ועל Framework הרצה סטנדרטי Dot-NET, ועל זיהוי חומרת המחשב הספציפית עליה הותקנה התוכנה. תנאי סביבה אלו נחשבים יציבים מאוד ולא צפויים להשתנות. יחד עם זאת, ידוע לרוכש כי שינוי תנאי סביבה במחשב, כגון החלפת מערכת הפעלה, עדכוני מערכת הפעלה, עדכוני או הסרת סביבת Dot-NET, החלפת חומרה כגון כרטיס רשת, מעבד וכיוצא באלו – בין אם בוצעו על ידי הרוכש, ובין אם בוצעו על ידי צד שלישי – עלולים לגרום להפסקת פעילות התוכנה. מוכר התוכנה איננו מתחייב לביצוע התקנה מחודשת במצב זה או דומה לו.

7.2. כל התנאים הנזכרים לעיל, אף אם חסר בהם אחד או יותר ממשפטי התנאים, יחולו ויתפסו על-פי דין תורה.

7.3. הסכם זה הינו ההסכם המושלם והיחיד שבין הצדדים ואין מלבד התנאים, ההצהרות והזכויות הכלולות בחוזה זה כל תנאי ו/או מצג נוסף הן בע”פ והן בכתב או בדרך אחרת שהחברה והמשתמש התכוונו לחייב בו את עצמם בקשר להתקשרות זו.

7.4. תנאי הסכם זה יכולים להשתנות מפעם לפעם. באחריותך הבלעדית להתעדכן בתנאי הרשיון המעודכנים כפי שהם מפורסמים באתר החברה. המשך שימוש בתוכנה לאחר שינויים בתנאי ההסכם מהווה הסכמה מצדכם לכל השינויים.

7.5. הרשיון וההזמנה כפופים להיתר עיסקה המצוי וחתום על-ידי החברה על-פי דין תורה והמצורף לרשיון זה.

7.6 ידוע לרוכש כי כניסה תכופה לתיקיית פלט התוכנה, עלולה לגרום למערכת ההפעלה windows להכניס תיקייה זו לקישורי ה-Quick-Access (גישה מהירה), וכי עליו לשים לב בכל כניסה האם כך ארע. במידה וכן, יש לבצע חד פעמית הסרה של תיקיה זו (לחצן ימני עליה ברשימת הקישורים, והסרתה). עם ההסרה, היא לא תשוב עוד לרשימה.

8. מגבלות התקנה ושימוש

8.1 התוכנה נועדה לשימושים המותרים לפי חוק בלבד. הרוכש מתחייב לציית להוראות הסכם זה ולהוראת כל דין במסגרת השימוש בתוכנה.

8.2 ידוע לרוכש כי חל איסור חוקי להתקין התוכנה על מחשב שאיננו שלו.

8.3 ידוע לרוכש כי התוכנה תוכננה ונועדה לשימוש חוקי על מחשב אישי שבבעלותו ושבשימושו. ידוע לרוכש כי ישנו איסור חוקי להשתמש בתוכנה כדי לבצע פעולות של האזנת סתר, פגיעה בפרטיות ו/או חדירה למחשב בניגוד לדין, לרבות, אך לא רק, בין בני זוג ו/או מעקב אחר עובדים, והרוכש מתחייב לעשות שימוש בתוכנה רק על פי דין.

8.4 ידוע לרוכש כי התוכנה לא תוכננה להיות נסתרת מפני צד שלישי היודע שהיא מותקנת ו\או המחפש אותה, וכי התוכנה ניתנת להסרה, והרוכש מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד המוכר במידה וצד שלישי יחפש את התוכנה, ימחק אותה ו/או יעשה בה שינויים.

8.5 הרוכש מאשר כי הובהר לו על ידי המוכר כי התוכנה שומרת עבורו את חומר הניטור על הדיסק של המחשב בלבד, כי החומר הנשמר עשוי להגיע לנפח של כ-18MB לשעה, והרוכש אישר כי חומרת המחשב ונפח הדיסק שבידו מתאימים לתוכנה. באחריות הרוכש לבצע באופן שוטף מעקב ובמידת הצורך מחיקת חומר ניטור ישן. ידוע לרוכש כי בתנאים מסויימים התוכנה לא תמחוק חומר ישן, במצב זה הדיסק עלול להתמלא.

8.6 הרוכש מתחייב שלא לבצע באמצעות התוכנה מעשה או מחדל שמהווים עבירה על החוק, לרבות הפרת זכויות יוצרים, סימני מסחר, חוק איסור האזנת סתר, חדירה אסורה למחשב, הגנת הפרטיות או איסור לשון הרע.

8.7 ידוע לרוכש כי תוכנת “רואים שקוף” בין היתר מצלמת את המסך. התנהגות זו מזוהה לעתים על ידי תוכנות אנטי-וירוס כתוכנת וירוס. באם ארע זיהוי כזה, יש לסמן לתכנן האנטי וירוס כי התוכנה (exe) היא תקינה ולא לבצע שום פעולה לגביה (“Ignore”).

 

8. שיפוט

8.1. בכל מקרה של דין ודברים או מחלוקת עם החברה, הנך מתחייב כי הדברים יתבררו על-פי דין תורה בבית דין רבני שייקבע על-ידי החברה.

 

בקרוב!

שינונון 2

לכניסה לחץ כאן