תנאי שימוש בנקדת

הסכם הרשאות ותנאי שימוש לתוכנת נקדת

לקוח יקר.
הסכם זה מהווה חוזה מחייב בינך לבין חברת אופיס יהודי (להלן: “החברה”), ובו מפורטות זכויותיך, כמו גם חובותיך בשימוש בתוכנת “נקדת”, לרבות מאגרי המידע הנלווים לה. הסכם זה תואם לדיני תורתנו הקדושה, ולהבדיל גם לערכאות. הושקעה בהסכם מחשבה מרובה על מנת לשמור על זכויות כל הצדדים באופן הטוב ביותר.

1. הרישיון

חברת אופיס יהודי (להלן “החברה”) מוכרת למשתמש זכות שימוש אישית בתוכנת “נקדת”, המאפשרת שימוש בתוכנה וטגנולוגיות הנלוות, וכן במאגרי המידע הנכללים בה, בתנאים המפורטים לקמן:

2. תנאי הרישיון

2.1. זכות השימוש הינה אישית ואינה ניתנת להעברה למשתמש אחר, בין חינם ובין בתמורת תשלום, כל שהזכות נעשית במטרה מסחרית או באופן קבוע. השאלה לתקופה קצרה מותרת.

2.2. החברה מקנה למשתמש הרוכש זכות שימוש בתוכנה, וזאת בכפוף לתשלום דמי הרשיון הנקובים בהסכם זה ולקיום תנאיו. הזכות תקפה למשך חמישים שנה מעת הרכישה. באפשרות החברה, במידה ותראה לנכון, להאריך תקופה זו כפי ראות עיניה.

2.3. זכות השימוש אינה מהווה קניין, הן בתוכנה, והן במאגרי המידע הנלווים לה. זכויות היוצרים, הן על התוכנה והן על מאגרי המידע הינן בבעלות החברה אלא אם כן צויין אחרת. כל זכות שלא הוקנתה במפורש על פי תנאי השימוש תישמר בידי החברה ונותני הרישיון שלה.

2.4. בעת העלאת תכנים למאגר השיתופי, כולל דפי שיחה, תגובות, ספרים, קבצים, הגהות, או כל תוכן אחר – הנך מצהיר כי הינך בעל הזכויות על התוכן, או שהתוכן אינו כפוף לזכויות יוצרים. במידה ואתה בעל הזכויות, בעת שיתוף התוכן הנך מוותר על כל זכויותיך בו, ומעניקם באופן בלעדי לחברה. אם ברצונך להעלות תוכן או ספרים לתוכנה תחת תנאי זכויות שונים עליך לעשות זאת באמצעות שליחת הספרים בצירוף תנאיך לדואר האלקטרוני של החברה.

2.5. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, לתרגם, לבצע הנדסה חוזרת, שחזור לשפת-על (Decompilation) ו/או שחזור לשפת-סף (Disassembly), להתאים, לקודד מחדש, ליצור פיתוח, שינוי או נגזרת כלשהי של התוכנה, לפגום בתוכנה ו/או במאגר או לשנותם, בכל אופן או בכל אמצעי, אלא אם הדבר הותר במפורש בתנאי השימוש. אף הוראה בתנאי השימוש לא מהווה ויתור על קניינו הרוחני של החברה על פי כל דין.

2.6. בעת תקנה התוכנה, ובשימוש בה, מתחייב המשתמש שלא לעשות כל שימוש במערכת שהינו הדפסה והפקת (העתקה או שמירה) טקסטים באופן מסיבי ו/או סידרתי ו/או הוצאה לאור של אור ו/או תרגומם, אם לא הותר הדבר באופן מפורש בכתב, או במקום יעודי בתוכנה. הפרה של תנאי זה מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

2.7. בכל מקרה של ספק באשר לאופי השימוש במערכת, מתחייב המשתמש לקבל אישורו של נציג החברה, מראש ובכתב באשר לאופי השימוש.

2.8. השימוש במערכת מותר בתחנת עבודה אחת, ואין להפעילה במקביל במחשבים שונים, וכן אינה מיועדת לשימוש בתקשורת בין ו/או באמצעות מחשבים. אין לקשר את המאגר או כל חלק או רכיב ממנו למחשב נוסף או לרשת מחשבים – לרבות כל קישור באמצעות כבל, קווי טלפון, אלחוטי, אינפרא-אדום, אינטרנט או כל אמצעי אחר. משתמש אשר רכש רישיון שימוש למספר המחשבים יודרך באופן הפעלת התוכנה על גבי רשת מחשבים.

2.9. במידה והמערכת נרכשה על ידי גוף מוסדי/חברה – השימוש המותר הינו בין כותלי המוסד / החברה בלבד, ולא על ידי שימוש הרשאה מרחוק.

3. הגנות דיגיטליות

החברה רשאית לכלול במאגר הגנות דיגיטליות שתאכופנה את מגבלות רשיון זה. אתה מתחייב בזאת, כתנאי עיקרי ויסודי ברשיון זה, שלא לעקוף או לפצח או לייתר את פעולתן של הגנות כאמור ולא לנסות לבצע כל אחד מאלה.

4. עדכונים וגרסאות עתידיות

4.1. החברה רשאית להוסיף, לשנות או לגרוע מהתכנים במאגר וכן לשדרג את התוכנה, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובכל צורה כפי שתראה לנכון. המשתמש מתחייב להתקין עדכוני תוכנה לכשישלחו אליו. כל הוראות רשיון זה יחולו על שינויים ושדרוגים, ובכל גרסה וגרסה.

4.2. זכותה של החברה להוציא לאור גרסאות מעודכנות ומשופרות של המאגר, בכל עת ובכל שלב. רשיון זה אינו מקנה לך זכות לקבל שדרוגים אלו.

5. אחריות

5.1. המשתמש מצהיר כי בחן את המערכת וכי הינה עונה לצרכיו. החברה אינה מתחייבת שהמאגר יתאים לצרכיו של משתמש מסוים או למטרה מסוימת כלשהי. לפיכך, החברה לא תישא באחריות במקרה שיתברר, כי המאגר אינו מתאים לצרכי המשתמש או אינו עונה לדרישותיו, כולם או מקצתם.

5.2. החברה אינה אחראית לתוצאות השימוש במערכת לרבות הפסד הכנסה או הפסד רווח או עיכוב בפעילות המשתמש, והמשתמש מסכים בזאת כי לא תהא לו כל תביעה בנדון.

5.3. המשתמש מסכים בזאת כי אחריות החברה לתשלום פיצויים למשתמש מכל סיבה שהיא, לא תעלה בכל מקרה על סכום התמורה ששילם המשתמש בפועל עבור המערכת.

5.4. החברה אחראית לפעילות תקינה של התוכנה וכל הנלווה לו למשך תקופה של שנים עשר חודשים ממועד הרכישה או שדרוג, ובתנאי שנעשה במערכת שימוש תקין על פי ההדרכות הרשמיות, ועל פי תנאי הסכם זה. השבתת המאגר בשל פעולה אסורה אינה כלולה באחריות החברה. לאחר תום תקופת האחריות ניתן לרכוש אחריות לתקופה נוספת.

5.5. החברה אינה אחרית לכל תקלה שמקורה אינו בתוכנה ובמאגרי המידע הנלווים לה, וכן אינה אחראית לתקלות חומרה ותוכנה כלשהן שלא התקבלו מהחברה.

5.6. אף שהחברה שואפת להקיף מילים רבות וניקודם, היא אינה מתחייבת כי המידע יהיה שלם ו/או ממצה. החברה אינה מתחייבת כי המידע יהיה נקי מטעויות ו/או שיבושים ו/או אי דיוקים ו/או השמטות וכי יתאים לצרכיך. בכל מקרה יש לבדוק את המידע.

5.7. החברה לא תישא באחריות מכל מין וסוג כלפי צד שלישי שלא רכש את המאגר ישירות מן החברה ואיננו בעל רשיון שימוש בה כדין.

6. פיצויים

6.1. במידה ויופרו תנאי הרישיון המפורטים לעיל, תהא החברה זכאית להפסיק באופן חד-צדדי את זכות המשתמש לשימוש במערכת, וכן לתבוע מן המשתמש להסיראת המערכת, ואף לתבוע ולקבל מהמשתמש פיצוי על כל נזק שנגרם לה בגין הפרת הסכם זה על-ידי המשתמש.

7. כללי

7.1. החברה אחראית להפעלה תקינה של המערכת אך ורק במחשב PC, במערכות ההפעלה אלו: חלונות 7 או 8 או 10, ובוורד של מייקרוסופט אופיס משנת 2010 ומעלה.

7.2. כל התנאים הנזכרים לעיל, אף אם חסר בהם אחד או יותר ממשפטי התנאים, יחולו ויתפסו על-פי דין תורה.

7.3. הסכם זה הינו ההסכם המושלם והיחיד שבין הצדדים ואין מלבד התנאים, ההצהרות והזכויות הכלולות בחוזה זה כל תנאי ו/או מצג נוסף הן בע”פ והן בכתב או בדרך אחרת שהחברה והמשתמש התכוונו לחייב בו את עצמם בקשר להתקשרות זו.

7.4. תנאי הסכם זה יכולים להשתנות מפעם לפעם. באחריותך הבלעדית להתעדכן בתנאי הרשיון המעודכנים כפי שהם מפורסמים באתר החברה. המשך שימוש בתוכנה לאחר שינויים בתנאי ההסכם מהווה הסכמה מצדכם לכל השינויים.

7.5. הרשיון וההזמנה כפופים להיתר עיסקה המצוי וחתום על-ידי החברה על-פי דין תורה והמצורף לרשיון זה.

8. שיפוט

8.1. בכל מקרה של דין ודברים או מחלוקת עם החברה, הנך מתחייב כי הדברים יתבררו על-פי דין תורה בבית דין בבני-ברק בראשות מיסודו של רבי נסים קרליץ זצ”ל, ובמקרה שיהיה נבצר מהם מטעם כלשהו לברר את הדברים – בבית דין רבני אחר שייקבע על-ידי החברה.

בקרוב!

שינונון 2

לכניסה לחץ כאן